Bronasta članarina

:: Korak 3 :: | :: Korak 2 :: | :: Korak 1 :: | :: Izbira klubske članarine ::
Izberi svojo članarino v Klub MiRi v treh enostavnih korakih. ::|:: Schritt 3 :: | :: Schritt 2 :: | :: Schritt 1 :: | :: Klubmitgliedschaft wählen ::
Wähle deine Mitgliedschaft ins MiRiklub in drei einfachen Schritten aus. ::

:: Izbral, izbrala si Bronasto članarino v Klubu MiRi. ::||:: Du hast einen Bronzenen Mitgliedsbeitrag ins MiRiklub ausgewählt. ::

:: »Prispevam letno članarino Klubu MiRi, ker podpiram dejavnosti trajnostne mobilnosti za vse, ki vključujejo ponovno vzpostavitev Murskega mostu, izgradnjo daljinskih med regionalnih kolesarskih poti in obnovo ter nadgradnjo čezmejnih regionalnih železniških prog v regijah rek Mura in Drava.« ::||:: »Ich trage eine Mitgliedschaft im MiRiklub bei, da ich nachhaltige Mobilität für Alle unterstütze, darunter den Wiederaufbau der Mur-Brücke, den Bau Radfernwege sowie den Wiederaufbau und die Modernisierung grenzüberschreitender regionaler Bahnlinien in den Mur und Drau Regionen.« ::

:: Letna Bronasta članarina znaša 60 €. Mesečna Bronasta članarina vključuje mesečni prispevek v višini 5 € in je možna tudi po lastnem izboru. Bronasta članarina se letno ali mesečno podaljšuje in vključuje tudi enodnevno vstopnico za Jankov memorial. ::|:: Der jährlichen Bronzenen Mitgliedsbeitrag beträgt 60 €. Der monatlichen Goldenen Mitgliedsbeitrag beinhaltet eine monatliche Gebühr von 5 €. Diese Mitgliedsbeiträge werden jährlich oder monatlich erneuert und beinhalten sowohl ein Tägiges Ticket für das Janko’s Memorial. ::

:: Letna članarina ::||:: Jährlicher Mitgliedsbeitrag

:: Mesečna članarina ::||:: Monatlicher Mitgliedsbeitrag ::

:: Članarina po lastnem izboru ::||:: Ein Mitgliedsbeitrag eigener Wahl ::